http://www.tsinsen.com/

清橙网格自动评测系统

>> 用户名或邮箱:   密码:       忘记密码   其他登录:
 
 
 
A1048. 数字三角形
时间限制:1.0s   内存限制:512.0MB  
总提交次数:   AC次数:   平均分:
将本题分享到:
   
 
问题描述
  输入一个边长,打印出旋转序列的三角图形。
输入格式
  边长n,其中1<=n<=10
输出格式
  数字三角形,一共n行,第i(1<=i<=n)行有i个数,每行相邻的两个数用一个空格符隔开
样例输入
4


样例输出

1
2 9
3 10 8
4 5 6 7