http://www.tsinsen.com/

清橙网格自动评测系统

>> 用户名或邮箱:   密码:       忘记密码   其他登录:
 
 
 
A1041. 矩阵乘法
时间限制:1.0s   内存限制:512.0MB  
总提交次数:   AC次数:   平均分:
将本题分享到:
   
 
问题描述
 给定一个N阶矩阵A,输出A的M次幂(M是非负整数)
 例如:
 A =
 1 2
 3 4
 A的2次幂
 7 10
 15 22
输入格式
 第一行是一个正整数N、M(1<=N<=30, 0<=M<=5),表示矩阵A的阶数和要求的幂数
 接下来N行,每行N个绝对值不超过10的非负整数,描述矩阵A的值
输出格式
 输出共N行,每行N个整数,表示A的M次幂所对应的矩阵。相邻的数之间用一个空格隔开
样例输入
2 2
1 2
3 4
样例输出
7 10
15 22