http://www.tsinsen.com/

清橙网格自动评测系统

>> 用户名或邮箱:   密码:       忘记密码   其他登录:
 
 
 
A1002. 01序列2
时间限制:1.0s   内存限制:256.0MB  
总提交次数:   AC次数:   平均分:
将本题分享到:
   
 
问题描述
 对于长度为6位的一个01串,每一位都可能是0或1,一共有64种可能。它的前几个是:
 000000
 000001
 000010
 000011
 000100
 有这些01串中,有一些01串的1的个数是奇数个,这部分01串的前几个是:
 000001
 000010
 000100
 000111
 001000
 001011
 请按从小到大的顺序输出这些01串。
输出格式
 每行一个01串。