http://www.tsinsen.com/

清橙网格自动评测系统

>> 用户名或邮箱:   密码:       忘记密码   其他登录:
 
 
 
A1001. 01序列
时间限制:1.0s   内存限制:256.0MB  
总提交次数:   AC次数:   平均分:
将本题分享到:
   
 
问题描述
  对于长度为6位的一个01串,每一位都可能是0或1,一共有64种可能。它的前几个是:
  000000
  000001
  000010
  000011
  000100
  请按从小到大的顺序输出这64种01串。
输出格式
  输出64行,每行一个01串。